ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน
พิมพ์ชิดติดกัน ไม่ใส่ขีดกลาง