สรุปสถิติการสมัครล่าสุด รวม 770 คน (Mon-06-21 Real time)
ประเภทจำนวนที่รับตรวจหลักฐานผ่าน พิมพ์บัตรสอบได้  
1. พื้นที่บริการ288 คน 448 คน
2. นักเรียนทั่วไป158 คน 322 คน