ค้นหาข้อมูลที่บันทึกไปแล้ว :
จำนวนผู้กรอกใบสมัครไปแล้ว 810 คน
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล จากโรงเรียน
ด.ช. ณัฐปกร วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลระยอง
*** ประกาศ .. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ ให้เข้ามาสมัครได้ ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 ***
โดยไม่ต้องรอวัน เวลา ที่ได้ระบุไว้ในบัตรคิว
 
คู่มือการใช้งาน "ระบบสมัคร Online" *** อย่าลืมจองวัน เวลาสมัคร มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิ์ ***