ตรวจสอบคะแนนผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
เลขบัตรสอบ ชื่อ สกุล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม