[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
บริหารทั่วไป

บริหารงบประมาณ

บริหารวิชาการ

บริหารงานบุคคล

SAR60 REPORT

sar-60

1.แบบสรุปรายงานผล(ปก)

2.SAR-FORM


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
92 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
185 คน
สถิติเดือนนี้
3468 คน
สถิติปีนี้
64554 คน
สถิติทั้งหมด
276809 คน
IP ของท่านคือ 54.196.13.210
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางนงลักษณ์ โชคนิมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวเบญจมาศ อุบลประเสริฐ
ครู คศ.3
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสุวิมล พูลมี
ครู คศ.3
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์จิต อุ่นคำ
ครู คศ.3
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางจันทร์เพ็ญ ลีประภาวัชร
ครู คศ.3
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตนา จิรเสาวภาคย์
ครู คศ.3
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางศิริลักษณ์ ภิญโญพรสวัสดิ์
ครู คศ.3
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางนฤวรรณ จันทสม
ครู คศ.3
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ
ครู คศ.3
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางพัชนี วัฒนวิสุทธิ์
ครู คศ.2
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางอรอุมา รัตนวิจิตร
ครู คศ.2
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา ประสิทธิแพทย์
ครู คศ.2
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาววิยะดา นิกรกุล
ครู คศ.2
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุมาลี ศรียา
ครู คศ.2
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิวีณ์ เตชะทวีกุล
ครู คศ.1
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
กรรณิการ์ นาเวศรัตนากร
ครู คศ.1
สอนภาษาจีนสากล
Click ดูประวัติ
นางบุญญาพร สีไชย
ครูผู้ช่วย
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์ฤทัย มั่นประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนิสา สันติภพ
ครูผู้ช่วย
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวประภาวรินทร์ ไพรินทร์
ครูผู้ช่วย
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวอมลวรรณ โพธิ์กัน
ครูผู้ช่วย
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริธร แกล้วกล้า
ครูผู้ช่วย
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายกฤษฎากรณ์ แสงมณี
ครูผู้ช่วย
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายรชต หวานระรื่น
ครูผู้ช่วย
สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวอมราพร เพ็ชรทอง
ครูผู้ช่วย
สอนภาษาต่างประเทศ
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
คุณครูสอนอังกฤษคนใหม่
คุณครูสอนอังกฤษคนใหม่
คุณครูสอนอังกฤษคนใหม่
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระพลศึกษา
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
9 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
11 : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
13 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
14 : พนักงานราชการ
15 : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
16 : ลูกจ้างชาวต่างชาติ